Sigla
UNMR
Newsletter Carte Carte2 Galerie multimedia   Blog Sustac Zeno
Informatii despre mediere
Interviuri medierea.ro
Articole despre mediere
Legislatie Mediere
Link-uri
Parteneri

CONTRACT DE MEDIERE

Nr. ........ din ...... 200...Încheiat între:


1. Denumirea formei de exercitare a profesiei ............................................. înfiinţat(ă) prin decizia Consiliului de Mediere ........................ nr. ............ din .............................. cu sediul în ..........................., str ......................................., nr ......, bl ......, sc ......, ap ......, judetul ............ având codul fiscal nr. ......................şi contul bancar în ............... (ROL/EURO/USD/etc), nr. .............................. deschis la ............................................................ ........., prin mediator ................................. având calitatea de.......................................... ..............................................................., pe de o parte,2. Domnul/D-na ........................................................., domiciliat(ă) în ..........................., str ................................., nr ........., bl ......, sc ...... ap ......, judetul ........................... în calitate de ..........................................


şi


Domnul/D-na ........................................................., domiciliat(ă) în ..........................., str ................................., nr ........., bl ......, sc ...... ap ......, judetul .............................. în calitate de ..........................., pe de altă parte.2. Obiectul contractului:2.1. Obiectul contractului îl reprezintă (în mod obligatoriu trebuie trecut şi obiectul conflictului dintre părţi)3. Onorariul3.1. Onorariul convenit este în sumă de.................ROL/EURO/USD/etc.

3.2. Părţile în conflict au obligaţia de a achita onorariul cuvenit mediatorului (mediatorilor) precum şi cheltuielile efectuate de acesta (aceştia) pe parcursul medierii în interesul părţilor.

3.3. Dacă pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părţilor în conflict şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la prezentul contract de mediere.

3.4. Modalitatatile de plată a onorariul şi a cheltuielilor aferente medierii sunt următoarele ( se vor avea în vedere în mod obligatoriu modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi).......................................................................................... ................................................................................................


4. Clauze


4.1. Părţile prezentului contract doresc declanşarea medierii şi sunt decise să coopereze în acest scop.


4.2. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părţile în conflict cu titlu de onorariu.


4.3. Părţile în conflict se angajează să respecte regulile aplicabile medierii precum si principiile acesteia. In acest sens partile aflate in conflict si care au apelat la mediere isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta.

4.4. Mediatorul este obligat să dea părţilor explicaţii cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia şi la regulile aplicabile;

4.5. Părţile prezentului contract au stabilit de comun acord ca medierea să se desfăşoare în limba.............................

4.6. Pe parcursul procedurii de mediere, mediatorul trebuie să dea dovadă de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate.

4.7. Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate pe parcursul procedurii de mediere.

4.8. Neplata de către părţile în conflict a onorariului cuvenit mediatorului în cuantumul şi la termenele fixate prin prezentul contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor aferente procedurii de mediere dau dreptul mediatorului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi va produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.5. Alte clauze


................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................


6. Locul, data şi ora desfăşurării procedurii de mediere


................................................................................................................

7. Locul şi data încheierii contractului de mediere

................................................................................................................


8. Daca in afara de partile aflate in conflict la mediere mai participa si terte persoane, acestea vor avea obligatia sa semneze un acord de confidentialitate prin care se obliga sa se supuna regulilor medierii precum si principiilor acesteia.

9. Prezentul contract se incheie in .....exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Mediator (forma de exercitare a profesiei)Semnătura
Participanti la mediere


1., actul de identitate

Semnătura


2., actul de identitate

Semnătura
Copyright 2008 Ignat Claudiu si Sustac Zeno - Toate drepturile rezervate

www.lexignat.ro , www.medierea.roSustac Zeno Daniel © Toate drepturile rezervate
© Design by pgd
Linux  MySQL  PHP 
XHTML 1.0  CSS 2  Firefox
 
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Users Online
View Sustac Zeno's profile on LinkedIn