Sigla
UNMR
Newsletter Carte Carte2 Galerie multimedia   Blog Sustac Zeno
Informatii despre mediere
Interviuri medierea.ro
Articole despre mediere
Legislatie Mediere
Link-uri
Parteneri

Legea Medierii ne raspunde la toate intrebarile!

Ce este medierea?

Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Medierea se bazeazã pe încrederea pe care pãrtile o acordã mediatorului, ca persoanã aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006)

Cand se poate recurge la mediere?

Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.

(Articolul 2 alin.1 si 3din Legea nr. 192/2006)

Cine sunt mediatorii?

Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:

a) are capacitate deplinã de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;
e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.

(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)

Unde gasim un mediator?

Mediatorii autorizati sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul de mediere are obligatia sã actualizeze periodic si cel putin o datã pe an Tabloul mediatorilor si sã îl punã la dispozitie celor interesati la sediul sãu, al instantelor judecãtoresti, al autoritãtilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

(Articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006)

Unde are loc medierea?

Pãrtile aflate în conflict se prezintã împreunã la mediator. În cazul în care se prezintã numai una dintre pãrti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte pãrti invitatia scrisã, în vederea acceptãrii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigurã confirmarea primirii textului.

(Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)

Cine plateste onorariul mediatorului?

Dacã nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de cãtre pãrti în mod egal.

(Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)

Cum se desfasoara medierea?

Medierea se bazeazã pe cooperarea pãrtilor si utilizarea, de cãtre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de cãtre mediator trebuie sã serveascã exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmãrite de pãrtile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune pãrtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Pãrtile aflate în conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii pãrtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

Sustinerile fãcute pe parcursul medierii de cãtre pãrtile aflate în conflict, de persoanele prevãzute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de cãtre mediator au caracter confidential fatã de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care pãrtile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participã la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de pãstrare a confidentialitãtii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Dacã, pe parcursul medierii, apare o situatie de naturã sã afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sã o aducã la cunostinta pãrtilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntãrii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sã se abtinã si sã închidã procedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplicã în mod corespunzãtor. În aceastã situatie mediatorul este obligat sã restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupã caz, sã asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.

În cazul în care conflictul supus medierii prezintã aspecte dificile sau controversate de naturã juridicã ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul pãrtilor, poate sã solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicitã punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sãu, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fãrã a dezvãlui identitatea pãrtilor.

Procedura de mediere se închide, dupã caz:

prin încheierea unei întelegeri între pãrti în urma solutionãrii conflictului;
prin constatarea de cãtre mediator a esuãrii medierii;
prin depunerea contractului de mediere de cãtre una dintre pãrti.

În cazul în care pãrtile au încheiat numai o întelegere partialã, precum si în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecãtoresti sau arbitrale competente.

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevãzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneazã de cãtre pãrti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Pãrtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Când pãrtile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteazã un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnãturã privatã. Întelegerea pãrtilor nu trebuie sã cuprindã prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Întelegerea pãrtilor poate fi afectatã, în conditiile legii, de termene si conditii.

Întelegerea pãrtilor poate fi supusã verificãrii notarului public în vederea autentificãrii ori, dupã caz, încuviintãrii instantei de judecatã, în conditiile prevãzute la art. 63.

(Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006)

Se poate renunta la mediere?

În orice fazã a procedurii de mediere, oricare dintre pãrtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealaltã parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilateralã a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintãrii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacã una dintre pãrtile aflate în conflict nu se mai prezintã la mediere, fãrã a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sã facã toate demersurile necesare pentru a stabili intentia realã a pãrtii respective si, dupã caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)

Ce avantaje are medierea ?

Pentru desfãsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de cãtre instantele judecãtoresti sau arbitrale va fi suspendatã la cererea pãrtilor, în conditiile prevãzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã. Cursul termenului perimãrii este suspendat pe durata desfãsurãrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutitã de taxa judiciarã de timbru.

În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea pãrtilor, o hotãrâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedurã civilã. Odatã cu pronuntarea hotãrârii, instanta va dispune, la cererea pãrtii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru învestirea acesteia.

(Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006)

Care este cea mai eficienta modalitate de solutionare a conflictelor?

Se poate recurge la mediere, in faza de judecata sau inaintea acesteia. De ce sa decida un judecator cum sa se solutioneze un conflict dintre tine si o alta persoana cand cel care solutioneaza litigiul poti fi chiar tu? Cunoaste altcineva problemele tale mai bine decat tine? Cine poate gasi o solutie mai buna pentru tine, o instanta de judecata sau sta chiar in puterea ta sa o gasesti? Medierea iti da posibilitatea de a rezolva chiar tu impreuna cu partea cu care te afli in conflict, toate neintelegerile existente si de a preintampina aparitia altora. Mediatorul, persoana specializata in solutionarea conflictelor, este cel care prin neutralitate, impartialitate si confidentialitate te ajuta sa reusesti. Acceptand medierea solutionezi un conflict in cel mai scurt timp, reduci stresul inerent unor procese si nu in ultimul rand economisesti bani (taxe de timbru, onorarii de avocat si expert, etc).

Mediatorul nu poate sa iti impuna o solutie, cheia solutionarii conflictului e chiar la tine!

Sustac Zeno Daniel,
01.06.2006

Lista furnizorilor de formare in domeniul medierii

Consiliul de Mediere a autorizat urmatorii furnizori de formare in domeniul medierii sa organizeze cursuri de formare a mediatorilor in conditiile legii 192/2006:

1. Asociaţia Pro Medierea, Str. Radu de la Afumati, nr 50 A, Sector 2, Bucuresti, Telefon: 0213155764, Fax: 0213155764, E-mail: promedierea@gmail.com Website: www.promedierea.ro, www.mediere.org.ro

2. Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Str. Romul, Bl.T3, Sc.B-C, Craiova, Judetul Dolj, Telefon: 0351-411199, 0251-419980, Fax: 0251-419980, E-mail: mediere@rdscv.ro, Website: www.mediere.ro

3. Asociaţia pentru Dialog şi Soluţionarea Disputelor, Pţa Unirii, nr.2A, etj.4, ap.22, Iaşi, Judetul Iasi

4.Fundaţia pentru Schimbări Democratice, Bucureşti, Tel/Fax: 021 318 90 77, E-mail: anca.ciuca@fdc.org.ro ; fdc@kappa.ro, Website: www.fdc.org.ro

5.Edumonde Romania, Str. Vasile Lascar 34, Etaj 1, Bucuresti, Sector 2, Telefon:0311051380, Fax: 0213171404 E-mail: info@europeantrainingcentre.eu Website: www.edumonde.ro

6.SC Adsum SRL, , Bd. 1 Decembrie 1918 no. 124/54, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Telefon:0743 158 373, E-mail: cchereji@gmail.com Website: www.adsum.ro

7. Centrul Regional de Facilitare şi Negociere, Str. Podişului nr.5,Iaşi, Judeul Iaşi, Telefon: 0232 254 502,E-mail: office@rfnc.ro Website: www.rfnc.ro

8. SC.Human-ToolKit SRL, Str. Emanoil Chinezul, nr.11, bl.H3, sc.2, ap.3, Craiova, Judetul Dolj, Telefon: 0727.950.926, E-mail: :office@human-toolkit.ro Website: www.human-toolkit.ro

9. SC. Medierea.ro SRL, Str. Renasterii, nr.2, Craiova, Judetul Dolj, Telefon: 0724.508.899, E-mail: :cursuri@medierea.ro Website: www.medierea.ro

10. SC.Opportunuty Associates Romania SRL, Str.Av.Mircea Zorileanu, nr.70, Bucuresti, Telefon: 021.230.5239, E-mail: :office@oar.ro Website: www.oar.ro

Cursurile de formare a mediatorilor derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere se finalizeaza cu examen, organizat in conformitate cu prevederile Standardului de formare si ale dispozitiilor Consiliului de Mediere. Absolventilor examenului li se va elibera de catre Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta indeplinirea conditiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, in vederea dobandirii calitatii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.Tabloul Mediatorilor

Mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In tablou se mentioneaza urmatoarele date: numele si prenumele mediatorului, sediul profesional, pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit, domeniul medierii in care acesta este specializat, durata experientei practice in activitatea de mediere, limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea, calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii, existenta unei cauze de suspendare.

Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa il puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

Pentru a vizualiza Tabloul Mediatorilor dati click pe link-ul care clipeste!Ghidul viitorului mediator. Accesul in profesia de mediator

Profesia de mediator este o alternative profesionala viabila pentru absolventii de studii superioare din Romania. Dupa publicarea tabloului mediatorilor in monitorul oficial in data de 08.05.2008 aceasta alternativa profesionala a devenit de actualitate nemaifiind ca si pana acum o profesie care se va initia la o data ulterioara. Publicarea tabloului in monitorul oficial a constituit o premiera in peisajul juridic autohton care s-a imbogatit cu o noua categorie de specialisti in solutionarea conflictelor, mediatorii. Profesia de mediator este o profesie liberala, cu tenta juridica. Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale. De asemenea, mediatorii autorizati pot fi angajati si cu contract individual de munca, in conditiile prevazute de Codul muncii.

Pentru a deveni mediator o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ un numar de conditii impuse de legea care reglementeaza medierea si profesia de mediator, legea 192/2006.

Astfel, poate sa devina mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplina de exercitiu, cu vechime in munca de cel putin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati si care are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni de natura a aduce atingere prestigiului profesiei. Acesta trebuie sa urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de catre unul dintre cei cinci furnizor de formare autorizati in acest sens de catre Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere se finalizeaza cu examen, organizat in conformitate cu prevederile Standardului de formare si ale dispozitiilor Consiliului de Mediere. Absolventilor examenului li se va elibera de catre Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta indeplinirea conditiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, in vederea dobandirii calitatii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

O sectiune dedicata medierii si profesiei de mediator gasiti si pe DreptOnline.ro!
IE

Tags: mediatori, mediatori Romania, mediator Romania, mediator autorizat Romania, mediatori Timisoara, mediator Timisoara, mediere,mediere Timisoara, cabinet mediator, cabinet mediator Timisoara, birou mediator, birou mediator Timisoara, servicii mediere, servicii mediere Timisoara, mediator autorizat Timisoara, mediator autorizat Timis, medierea, mediation, mediation Romania, tablou mediatori, consiliul de mediere, presedinte consiliu de mediere, Anca Ciuca, autorizare mediatori, autorizare mediator, procedura de autorizare a mediatorilor, mediator autorizat, mediatori autorizati, acte autorizare mediator, consiliul de mediere, autorizare de catre consiliul de mediere, anunt consiliul de mediere, tabloul mediatorilor, tabloul mediatorilor autorizati, contract de mediere, contract mediere, mediere contract, model contract mediere,avocat Timisoara, lichidator Timisoara, ADR Romania, ADR Timisoara, alternative dispute resolution Romania, stiri despre mediere, stiri mediere, mediere Romania, mediation news, mediation news Romania, ADR news Romania, business mediation, medierea in dreptul comercial, medierea in dreptul afacerilor, mediere comerciala, mediere de afaceri, mediator din Timisoara, profesia de mediator, medierea ca profesie, profesii de viitor, afisare tabloul mediatorilor autorizati, vizualizare tabloul mediatorilor autorizati, consultare tabloul mediatorilor autorizati, publicare tabloul mediatorilor autorizati, aparitia tabloul mediatorilor autorizati, publicarea tabloul mediatorilor autorizati, intocmirea tabloului mediatorilor autorizati, autorizare mediatori, autorizare mediator, procedura de autorizare a mediatorilor, mediator autorizat, mediatori autorizati, acte autorizare mediator, consiliul medierii, autorizare de catre consiliul de mediere, anunturi consiliul de mediere, tablou al mediatorilor, unde se afla tabloul mediatorilor autorizati?, profesia de mediator, medierea ca profesie, profesii de viitor, centru de mediere, mediere Timisoara, specializare, masterate mediere, acord de confidentialitate, proces-verbal de mediere, avocat si mediator, solutionare amiabila, justitie, proces, tribunal, cursuri mediere, litigiu, conflict, arbitraj, negociere, parchet, judecatorie, procuror, consiliu de mediere, onorariu, pragmatism, eficient, consens, alternativ, beneficiu, politie, judecator, avantaj, solutionare amiabila, solutionare facultativa,legea 192/2006, legea medierii, site mediere, site-uri mediere, firme mediere, societati mediere, contracte mediere, contracte de mediere, un mediator, publicitate mediator, publicitate mediatori, societate civila profesionala mediatori, mediatori asociati, cabinete de mediere, neutralitate, confidentialitate, impartialitate, mediator profesionist, mediatori profesionisti, noutati mediere, noutati mediatori, cautare mediator, cautare mediatori, locatii mediatori, forum mediere, forum discutii mediere, discutii mediere, conferinta mediere, conferinte de mediere, mediation conference, mediation conferences, articol mediere, articole mediere, mediation articles, informatii despre mediere, informatii mediere, linkuri mediere, siteuri mediatori, site-uri mediatori, site-uri mediere, specialist mediere, specialisti mediere, profesionist mediere, profesionisti mediere, profesionist solutionare conflicte, profesionisti solutionare conflicte, specialist solutionare litigii, specialisti solutionare litigii, specialist solutionare dispute, specialisti solutionare dispute,lista mediatorilor, baza de date a mediatorilor, mediatorii din Romania, mediatorii autorizati din Romania, cursuri mediere, cursuri mediatori
Sustac Zeno Daniel © Toate drepturile rezervate
© Design by pgd
Linux  MySQL  PHP 
XHTML 1.0  CSS 2  Firefox
 
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Users Online
View Sustac Zeno's profile on LinkedIn